Privacyverklaring

Kinderopvang Dikke Knuff, hierna te noemen ‘Dikke Knuff’, acht een zorgvuldige omgang en de beveiliging van jouw persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden dan ook zorgkeurig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring kun je lezen hoe we dat doen.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer je ervoor kiest om die aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld wanneer je je kind inschrijft voor de kinderopvang, een contactformulier op de website invult of bij ons solliciteert voor een stageplek.

 

De volgende persoonsgegevens kunnen wij dan van je verwerken:

 

 • Voor- en achternaam van de ouder(s);
 • E-mailadres(sen) van de ouder(s);
 • Telefoonnummer(s) van de ouder(s);
 • (Vermoedelijke) naam en (vermoedelijke) geboortedatum van het kind;
 • Benodigde Burger Service Nummer(s);
 • Algemene of tijdelijke aandachtspunten en bijzonderheden voor de specifieke opvang van het kind (dagritme, voeding, ziekte, medicatie, ontwikkeling en dergelijke);
 • Eventuele foto’s en/of video’s van het kind;
 • Andere door jou aan ons verstrekte gegevens, zoals een CV als je een stageplek zoekt.

 

Wij verwerken geen persoonsgegevens over je surfgedrag, locatiegegevens, etc.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om:

 

 • Te reageren op een vraag of verzoek;
 • Jouw kind de gewenste kinderopvang te geven;
 • Je sollicitatie in behandeling te nemen
 • Te voldoen aan wet- en regelgeving.

Wij baseren de verwerking van jouw persoonsgegevens op de volgende wettelijke grondslagen:

 

 • Bij het reageren op een vraag of een verzoek baseren we ons op het gerechtvaardigd belang;
 • Om jouw kind de gewenste kinderopvang te geven baseren we ons op de tussen jou en Dikke Knuff gesloten overeenkomst;
 • Bij een sollicitatie baseren we ons op het gerechtvaardigd belang;
 • Bij het voldoen aan wet- en regelgeving baseren we ons op deze wet- en regelgeving

Wij bewaren jouw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van jouw kind niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld:

 

 • Als je ons een vraag of een verzoek doet toekomen, bewaren we je persoonsgegevens gedurende één (1) jaar vanwege ons interne kwaliteitssysteem. We kunnen namelijk leren van alles wat je ons vertelt. Daarna worden jouw persoonsgegevens verwijderd.
 • Voor het kunnen geven van de gewenste kinderopvang verwerken wij de persoonsgegevens van jou en jouw kind gedurende de periode dat de kinderopvang wordt genoten alsmede gedurende één (1) jaar na afloop daarvan. vanwege ons interne kwaliteitssysteem. Daarna worden jouw persoonsgegevens verwijderd.
 • Indien je bij ons solliciteert, verwerken we je persoonsgegevens zo lang de sollicitatieprocedure loopt. Daar worden jouw persoonsgegevens verwijderd, tenzij je ons toestemming geeft om je persoonsgegevens nog één (1) jaar te bewaren, omdat er wellicht binnenkort een stageplek beschikbaar komt. Wil je dat niet, dan verwijderen wij jouw persoonsgegevens.
 • Als we jouw gegevens bewaren om te voldoen aan wet- en regelgeving bewaren we jouw persoonsgegevens zo lang als dat vanwege die wet- en regelgeving verplicht is.

Nee. Wij verkopen jouw gegevens en de gegevens van jouw kind niet aan derden en zullen uitsluitend gegevens verstrekken aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan de hierboven beschreven doelen van verwerking. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens als dat wij zelf hanteren.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens en/of die van jouw kind in te zien, aan te passen, te verwijderen en in digitaal formaat van ons te ontvangen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt een verzoek daartoe sturen naar privacy@gastouderopvangdikkeknuff.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen om nadere identificatie. We reageren zo snel mogelijk, maar sowieso binnen vier (4) weken, op jouw verzoek. Zodra jouw verzoek behandeld is, worden de gegevens die je verstrekt hebt ter identificatie verwijderd.

Wij verwerken persoonsgegevens van kinderen alleen met de toestemming van een of beide ouders.

Nee. Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Dikke Knuff tussen zit.

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en zorgen voor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met privacy@gastouderopvangdikkeknuff.nl.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden of die jou hebben doorgezonden naar onze website. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens er gebruik van te maken.

Als je een vraag hebt hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kan je deze stellen via privacy@ gastouderopvangdikkeknuff.nl. Maar je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Als je vragen hebt over jouw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kan je deze stellen door een e-mail te sturen naar privacy@gastouderopvangdikkeknuff.nl