Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanvangsdatum: De overeenkomst datum waarop de kinderopvang aanvangt

 • Ingangsdatum: De datum waarop de overeenkomst is aangegaan

 • Kindercentrum: De voorziening waar kinderopvang plaatsvindt, gevestigd op de Rietvelddreef 26, 2992 HH te Barendrecht

 • Kinderopvang: Het door Dikke Knuff bedrijfsmatig verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot de leeftijd waarop zij het basisonderwijs volgen.

 • Ouder: De bloed- of aanverwant in opgaande lijn of pleegouder van het kind op wie de kinderopvang betrekking heeft

 • Overeenkomst: De overeenkomst betreffende de kinderopvang tussen de ouder en Dikke Knuff

 • Partijen: Dikke Knuff en de ouder

 • Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt ook “elektronisch’ verstaan, tenzij de wet zich daarzeten verzet

2.1     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst.

 

2.2     De Overeenkomst wordt gesloten tussen Dikke Knuff en de Ouder.

3.1     Indien een Ouder interesse heeft in de mogelijke plaatsing van zijn/haar kind bij Dikke Knuff, verstrekt Dikke Knuff de Ouder een informatiepakket, waarin Dikke Knuff een omschrijving van de Kinderopvang in het Kindercentrum verstrekt, die voldoende gedetailleerd is om de Ouder bij zijn/haar oriëntatie op de markt in staat te stellen een keus te maken tussen verschillende kinderopvangmogelijkheden.

 

3.2     Na kennisname van het informatiepakket heeft de Ouder de mogelijkheid zich aan

te melden bij Dikke Knuff als geïnteresseerde voor Kinderopvang.

4.1     De Ouder meldt zich via een inschrijfformulier aan bij Dikke Knuff als

geïnteresseerde voor Kinderopvang voor zijn/haar kind(eren) voor een bepaalde tijdsduur.

 

4.2     Op het inschrijfformulier geeft de Ouder aan of hij/zij ermee instemt dat het in artikel 5 bedoelde aanbod en/of de Algemene Voorwaarden eventueel elektronisch aan hem/haar worden verstrekt.

 

4.3     Dikke Knuff bevestigt Schriftelijk de ontvangst van de aanmelding.

 

4.4     Op de aanmelding zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

4.5     De aanmelding verplicht noch de Ouder noch Dikke Knuff tot het aangaan van een Overeenkomst. De aanmelding moet slechts worden gezien als het verzoek van de Ouder aan Dikke Knuff om een aanbod te doen met betrekking tot een overeenkomst tot het verlenen van Kinderopvang.

 

4.6     Na ontvangst van de aanmelding kan Dikke Knuff de Ouder direct een aanbod doen. Het is ook mogelijk dat Dikke Knuff de Ouder en zijn/haar kind(eren) op een wachtlijst plaatst.

 

4.7     Bij plaatsing op een wachtlijst stelt Dikke Knuff de Ouder hiervan Schriftelijk in kennis. Zodra een Ouder in verband met zijn rang op de wachtlijst daarvoor in aanmerking komt, zal Dikke Knuff de Ouder alsnog een aanbod als bedoeld in artikel 5 doen.

5.1     Naar aanleiding van de aanmelding kan Dikke Knuff de Ouder een aanbod doen.

 

5.2     Het aanbod bevat gegevens over Dikke Knuff, een omschrijving van de

Dienstverlening met betrekking tot de Kinderopvang, alsmede:

 

 • de (vermoedelijke) naam en (vermoedelijke) geboortedatum van het kind;
 • de beschikbare Aanvangsdatum;
 • de beschikbare opvangsoort en de beschikbare locatie;
 • de aangeboden handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg,
 • mits de Ouder daarom bij aanmelding heeft verzocht en Dikke Knuff beschikt over de mogelijkheden daartoe;
 • de prijs behorende bij het aanbod;
 • de wijze van betaling en eventuele meerkosten van afwijkende betalingswijzen;
 • de annuleringsvoorwaarden, waaronder de annuleringskosten;
 • de looptijd van de Overeenkomst;
 • de geldende opzegtermijnen;
 • de reactietermijn met betrekking tot het aanbod;
 • een verwijzing naar de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden;
 • een dagtekening.

 

5.3     Het aanbod vindt Schriftelijk plaats en gaat vergezeld van deze Algemene Voorwaarden.

 

5.4     Het aanbod, voor aanvaarding waarvan Dikke Knuff de Ouder een redelijk termijn

stelt, is gedurende de reactietermijn onherroepelijk. Indien de reactietermijn is

verstreken vervalt het aanbod.

6.1     De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Ouder van het door Dikke Knuff gedane aanbod.

 

6.2     De Ouder aanvaardt het aanbod Schriftelijk. De datum waarop de aanvaarding door Dikke Knuff is ontvangen, is de Ingangsdatum van de Overeenkomst.

 

6.3     Dikke Knuff bevestigt de ontvangst van de aanvaarding Schriftelijk.

 

6.4     Binnen het kader van de Overeenkomst komt Dikke Knuff de vrijheid toe de Kinderopvang naar eigen inzicht in te vullen.

7.1     De Ouder heeft het recht de Overeenkomst te annuleren vanaf de Ingangsdatum

tot de Aanvangsdatum.

 

7.2     De Ouder is voor een annulering kosten verschuldigd. De hoogte van deze annuleringskosten bedraagt nooit meer dan de verschuldigde betaling over de voor de Ouder geldende opzegtermijn als bedoeld in artikel 10 lid 4 sub a.

8.1     Dikke Knuff nodigt de Ouder tijdig voor de Aanvangsdatum uit voor een gesprek.

 

 • In dit gesprek komt het volgende aan de orde:

 

 1. de voor de Kinderopvang benodigde specifieke gegevens van de Ouder en zijn/haar kind, waaronder de benodigde Burger Service Nummer(s).
 2. de aanvang en duur van de wenperiode;
 3. de algemene of tijdelijke aandachtspunten en bijzonderheden voor de

specifieke opvang van het kind (dagritme, voeding, ziekte, medicatie, ontwikkeling en dergelijke);

 1. de individuele wensen van de Ouder en dat daarmee rekening gehouden wordt voor zover dit redelijk mogelijk is;
 2. de wijze van communicatie;
 3. het maken van uitstapjes;
 4. het maken van foto’s en/of video’s van het kind;
 5. de wettelijke aansprakelijkheid van de Ouder voor schade veroorzaakt door zijn/haar kind.

 

8.3     Dikke Knuff bevestigt de tijdens het plaatsingsgesprek gemaakte afspraken Schriftelijk aan de Ouder.

9.1     De Overeenkomst wordt aangegaan voor de maximale termijn zijnde de periode totdat het kind basisonderwijs gaat volgen.

 

9.2     In afwijking van het bepaalde in lid 1 kunnen Partijen een kortere duur overeenkomen van maximaal één (1) jaar.

 

9.3     Na afloop van de Overeenkomst die conform lid 2 is aangegaan voor een kortere duur dan de maximale termijn, kunnen Partijen de Overeenkomst verlengen. Verlenging vindt niet stilzwijgend plaats.

 

9.4     Een verlenging van de Overeenkomst wordt Schriftelijk overeengekomen.

10.1   De Overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de in de Overeenkomst opgenomen termijn.

 

10.2   Daarnaast eindigt de Overeenkomst door (tussentijdse) opzegging door één van de Partijen.

 

10.3   Dikke Knuff is slechts bevoegd de Overeenkomst op te zeggen op grond van een zwaarwegende reden. Als zwaarwegende redenen worden in ieder geval aangemerkt:

 

 1. de situatie dat de Ouder gedurende één (1) maand in verzuim is ten aanzien van zijn/haar betalingsverplichting;
 2. voortduring van situaties als genoemd in artikel 11 lid 2 sub a en c;
 3. de situatie genoemd in artikel 11 lid 2 sub b;
 4. de omstandigheid dat Dikke Knuff vanwege een niet aan haar toerekenbare

oorzaak langdurig of blijvend niet meer in staat is de Overeenkomst uit te voeren;

 1. een bedrijfseconomische noodzaak die de continuïteit van het Kindercentrum

in gevaar brengt.

 

10.4   Opzegging vindt plaats door middel van een aan de andere Partij gerichte gemotiveerde Schriftelijke verklaring en

 

 1. met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, in geval van opzegging door de Ouder;
 2. met inachtneming van een redelijke termijn, welke minimaal één (1) maand bedraagt, in geval van opzegging door Dikke Knuff;
 3. met onmiddellijke ingang in geval van opzegging door Dikke Knuff op grond van
 4. artikel 10 lid 3 onder a.

 

10.5   Gedurende de opzegtermijn duurt de betalingsverplichting van de Ouder voort. De opzegtermijn gaat in op de datum waarop de Ouder of Dikke Knuff de verklaring van opzegging heeft ontvangen. De verklaring wordt geacht te zijn ontvangen op de datum van het poststempel op de enveloppe van de opzeggingsbrief, op de datum van de e-mail waarmee de verklaring is verstuurd of op de datum waarop de elektronische verklaring is verstuurd, tenzij in de verklaring een latere datum is genoemd.

 

10.6   Anders dan door het verstrijken van de overeengekomen termijn en anders dan door opzegging, eindigt de Overeenkomst met onmiddellijke ingang in geval van overlijden van het kind.

11.1   Het Kindercentrum is in beginsel toegankelijk voor het kind zolang hierover overeenstemming bestaat tussen Dikke Knuff en de Ouder.

 

11.2   Dikke Knuff heeft het recht het kind en/of de Ouder de toegang tot het Kindercentrum te weigeren voor de duur van de periode dat een normale opvang van het kind redelijkerwijs niet van Dikke Knuff mag worden verwacht en het kind niet op de gebruikelijke wijze kan worden opgevangen. Bijvoorbeeld omdat:

 

 1. het kind door ziekte of anderszins extra verzorgingsbehoeftig is;
 2. het kind en/of de Ouder een risico of bedreiging vormt voor de geestelijke en/of

lichamelijke gezondheid of veiligheid van anderen, na te zijn gewaarschuwd, tenzij een waarschuwing redelijkerwijs niet van Dikke Knuff mag worden verwacht;

 1. de opvang van het kind een normale opvang van de andere kinderen onevenredig verzwaart of belemmert.

 

11.3   Ingeval Dikke Knuff het kind en/of de Ouder de toegang tot het Kindercentrum weigert, treedt Dikke Knuff met de Ouder in overleg om te zoeken naar een voor alle Partijen acceptabele oplossing voor de situatie.

12.1   Partijen dragen samen zorg voor een adequate informatie-uitwisseling over het kind.

 

12.2   Partijen dragen de verantwoordelijkheid voor het kind op de volgende wijze aan elkaar over. De Ouder is bij het brengen verantwoordelijk voor het kind en Dikke Knuff bij het ophalen, tot het moment dat Partijen er redelijkerwijs van uit mogen gaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid daadwerkelijk heeft plaat gevonden.

13.1   Dikke Knuff is op grond van de Overeenkomst gehouden om Kinderopvang te leveren onder de overeengekomen voorwaarden.

 

13.2   Dikke Knuff staat er voor in dat:

 

 1. de Kinderopvang die onder haar verantwoordelijkheid plaatsvindt overeenstemt met de geldende wet- en regelgeving en verricht wordt overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal;

 

 1. het Kindercentrum geschikt is voor een verantwoorde opvang van kinderen, zowel wat betreft personele als materiële voorzieningen.

 

13.3   Dikke Knuff houdt rekening met de individuele wensen van de Ouder voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is.

14.1   De Ouder meldt bijzonderheden van medische aard of in de ontwikkeling van het kind reeds bij de aanmelding.

 

14.2   De Ouder draagt zorg dat Dikke Knuff beschikt over alle gegevens die van belang zijn voor de bereikbaarheid van de Ouder.

 

14.3   De Ouder houdt zich aan de regels die binnen het Kindercentrum gelden.

 

14.4   De Ouder onthoudt zich van enige gedraging die de uitvoering van de Overeenkomst van de zijde van Dikke Knuff verzwaart en draagt zorg dat zijn kind zich hiervan ook onthoudt.

 

14.5   De Ouder brengt en haalt het kind op tijd en draagt zorg voor de nakoming van deze

verplichting door anderen die het kind namens hem brengen en halen.

 

14.6   Dikke Knuff legt de bevoegdheid van anderen dan de Ouders om het kind van de Kinderopvang te halen schriftelijk vast indien de Ouder daarom verzoekt.

 

14.7   De Ouder betaalt Dikke Knuff conform de daarover gemaakte afspraken en binnen de betalingstermijn, althans draagt hiervoor de verantwoordelijkheid.

15.1. Dikke Knuff heeft het recht om de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen op grond van zwaarwegende redenen. Zwaarwegende redenen zijn in ieder geval wijziging van wet- en regelgeving dan wel bedrijfseconomische omstandigheden die de continuïteit van het Kindercentrum in gevaar brengen.

 

15.2   Wijzigingen van de Overeenkomst kondigt Dikke Knuff tijdig van te voren aan, met een termijn die minimaal één (1) maand bedraagt.

 

15.3   In het geval dat de wijziging van de Overeenkomst leidt tot een wezenlijke wijziging van de te verlenen Kinderopvang, dan heeft de Ouder de bevoegdheid om de Overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de wijziging in werking treedt.

16.1   De prijs die de Ouder voor de Kinderopvang moet betalen wordt vooraf overeengekomen.

 

16.2   Dikke Knuff is bevoegd om de overeengekomen prijs na drie (3) maanden na de Ingangsdatum aan te passen, waaronder te verhogen. Dikke Knuff kondigt een dergelijke prijswijzigingen van te voren aan. De prijswijziging gaat niet eerder in dan één (1) kalendermaand, vermeerderd met één (1) week na de aankondiging.

17.1   De Ouder betaalt op basis van een Schriftelijke factuur en uiterlijk dertig (30) dagen na op de factuur vermelde factuurdatum. Een eventueel beroep op een gestelde borg staat gelijk aan een betaling. De factuur wordt kosteloos verstrekt.

 

17.2   Indien een Ouder betaalt aan een door Dikke Knuff aangewezen derde geldt dit voor de Ouder als bevrijdende betaling. De aanwijzing door de Ouder van een derde die voor het doen van betalingen dient zorg te dragen, staat niet aan de aansprakelijkheid van de Ouder voor (tijdige) betaling in de weg. Een eventuele betaling door een derde voor de Ouder geldt wel als een bevrijdende betaling door die Ouder.

 

17.3   Bij gebreke van volledige en tijdige betaling is de Ouder van rechtswege in verzuim.

 

17.4   Dikke Knuff zendt na het verstrijken van de betalingsdatum een Schriftelijke betalingsherinnering en geeft de Ouder de gelegenheid binnen veertien (14) dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Verder waarschuwt de Ondernemer de Ouder in deze betalingsherinnering voor de opzeggingsbevoegdheid van de Ondernemer op grond van 10 lid 3 sub a. Deze betalingsherinnering moet minimaal veertien (14) dagen vóór de datum waarop die bevoegdheid ontstaat zijn verzonden.

 

17.5   Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, brengt Dikke Knuff rente in rekening vanaf het verstrijken van de in de factuur genoemde uiterste betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

 

17.6   Door Dikke Knuff gemaakte buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld van de Ouder af te dwingen, kunnen aan de Ouder in rekening worden gebracht. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten is onderworpen aan wettelijke grenzen.

 

17.7   Een gedane betaling strekt in de eerste plaats ter voldoening van de verschuldigde kosten en rente en vervolgens ter voldoening van de oudst openstaande schulden.

18.1   Deze Hoofdovereenkomst wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht

 

18.2   Alle geschillen die tussen Partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van deze Overeenkomst, zullen slechts berecht worden door de bevoegde rechter te Rotterdam, Nederland.

 

13.2   Bij een geschil tussen Partijen, ongeacht de aard ervan, zullen Partijen steeds naar behoren onderlinge verplichtingen onder deze Overeenkomst vervullen, onverlet de wettelijke rechten van Partijen.

19.1   Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten Schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Dikke Knuff. De Ouder moet de klacht indienen binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek in prestatie heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, waarbij een klacht binnen een termijn van twee maanden na ontdekking tijdig is.

 

19.2     Dikke Knuff behandelt de klacht overeenkomstig haar interne klachtenprocedure.

 

19.3   Indien de klacht niet in der minne kan worden opgelost ontstaat een geschil dat

vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 20.

20.1   Geschillen tussen Ouder en Ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst kunnen zowel door de Ouder als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag, (www.degeschillencommissie.nl).

 

20.2   Een geschil wordt door de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen slechts in behandeling genomen, indien de Ouder zijn klacht eerst bij Dikke Knuff heeft ingediend.

 

20.3   Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen twaalf (12) maanden na de datum waarop de Ouder de klacht bij Dikke Knuff indiende, schriftelijk of in een

andere door de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen te bepalen vorm bij deze commissie aanhangig worden gemaakt.

 

20.4   Wanneer de Ouder een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, is Dikke Knuff aan deze keuze gebonden. Indien Dikke Knuff een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet zij de Ouder Schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Dikke Knuff dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

 

20.5   De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. De beslissingen van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen geschieden bij wege van bindend advies.

 

20.6   Uitsluitend de rechter dan wel de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

21.1   Dikke Knuff kan haar algemene Voorwaarden wijzigen en herzien.

 

21.2   De Ouder verklaart zich door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden met een dergelijke wijziging akkoord.

 

21.3   Dikke Knuff informeert de Ouder Schriftelijk over een wijziging van de Algemene Voorwaarden.

 

21.4   De wijzigingen treden één (1) maand en één (1) week na deze kennisgeving, of op een latere datum als dit in de kennisgeving vermeld is, in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die dan wordt toegepast.

 

21.5   In het geval dat de wijziging van de Algemene Voorwaarden leidt tot een wezenlijke wijziging van de Overeenkomst dan heeft de Ouder de bevoegdheid om tot de dag waarop de wijzigingen in werking treden de Overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de wijziging in werking treedt.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanvangsdatum: De overeenkomst datum waarop de kinderopvang aanvangt

 • Ingangsdatum: De datum waarop de overeenkomst is aangegaan

 • Kindercentrum: De voorziening waar kinderopvang plaatsvindt, gevestigd op de Rietvelddreef 26, 2992 HH te Barendrecht

 • Kinderopvang: Het door Dikke Knuff bedrijfsmatig verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot de leeftijd waarop zij het basisonderwijs volgen.

 • Ouder: De bloed- of aanverwant in opgaande lijn of pleegouder van het kind op wie de kinderopvang betrekking heeft

 • Overeenkomst: De overeenkomst betreffende de kinderopvang tussen de ouder en Dikke Knuff

 • Partijen: Dikke Knuff en de ouder

 • Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt ook “elektronisch’ verstaan, tenzij de wet zich daarzeten verzet

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst.

2.2     De Overeenkomst wordt gesloten tussen Dikke Knuff en de Ouder.

Artikel 3: Informatieverstrekking

3.1     Indien een Ouder interesse heeft in de mogelijke plaatsing van zijn/haar kind bij Dikke Knuff, verstrekt Dikke Knuff de Ouder een informatiepakket, waarin Dikke Knuff een omschrijving van de Kinderopvang in het Kindercentrum verstrekt, die voldoende gedetailleerd is om de Ouder bij zijn/haar oriëntatie op de markt in staat te stellen een keus te maken tussen verschillende kinderopvangmogelijkheden.

3.2     Na kennisname van het informatiepakket heeft de Ouder de mogelijkheid zich aan te melden bij Dikke Knuff als geïnteresseerde voor Kinderopvang.

Artikel 4: Aanmelding

4.1     De Ouder meldt zich via een inschrijfformulier aan bij Dikke Knuff als

geïnteresseerde voor Kinderopvang voor zijn/haar kind(eren) voor een bepaalde tijdsduur.

4.2     Op het inschrijfformulier geeft de Ouder aan of hij/zij ermee instemt dat het in artikel 5 bedoelde aanbod en/of de Algemene Voorwaarden eventueel elektronisch aan hem/haar worden verstrekt.

4.3     Dikke Knuff bevestigt Schriftelijk de ontvangst van de aanmelding.

4.4     Op de aanmelding zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

4.5     De aanmelding verplicht noch de Ouder noch Dikke Knuff tot het aangaan van een Overeenkomst. De aanmelding moet slechts worden gezien als het verzoek van de Ouder aan Dikke Knuff om een aanbod te doen met betrekking tot een overeenkomst tot het verlenen van Kinderopvang.

4.6     Na ontvangst van de aanmelding kan Dikke Knuff de Ouder direct een aanbod doen. Het is ook mogelijk dat Dikke Knuff de Ouder en zijn/haar kind(eren) op een wachtlijst plaatst.

4.7     Bij plaatsing op een wachtlijst stelt Dikke Knuff de Ouder hiervan Schriftelijk in kennis. Zodra een Ouder in verband met zijn rang op de wachtlijst daarvoor in aanmerking komt, zal Dikke Knuff de Ouder alsnog een aanbod als bedoeld in artikel 5 doen.

Artikel 5: Aanbod

5.1     Naar aanleiding van de aanmelding kan Dikke Knuff de Ouder een aanbod doen.

5.2     Het aanbod bevat gegevens over Dikke Knuff, een omschrijving van de Dienstverlening met betrekking tot de Kinderopvang, alsmede:

 • de (vermoedelijke) naam en (vermoedelijke) geboortedatum van het kind;
 • de beschikbare Aanvangsdatum;
 • de beschikbare opvangsoort en de beschikbare locatie;
 • de aangeboden handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg,
 • mits de Ouder daarom bij aanmelding heeft verzocht en Dikke Knuff beschikt over de mogelijkheden daartoe;
 • de prijs behorende bij het aanbod;
 • de wijze van betaling en eventuele meerkosten van afwijkende betalingswijzen;
 • de annuleringsvoorwaarden, waaronder de annuleringskosten;
 • de looptijd van de Overeenkomst;
 • de geldende opzegtermijnen;
 • de reactietermijn met betrekking tot het aanbod;
 • een verwijzing naar de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden;
 • een dagtekening.

5.3     Het aanbod vindt Schriftelijk plaats en gaat vergezeld van deze Algemene Voorwaarden.

5.4     Het aanbod, voor aanvaarding waarvan Dikke Knuff de Ouder een redelijk termijn stelt, is gedurende de reactietermijn onherroepelijk. Indien de reactietermijn is verstreken vervalt het aanbod.

Artikel 6: De Overeenkomst

6.1     De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Ouder van het door Dikke Knuff gedane aanbod.

6.2     De Ouder aanvaardt het aanbod Schriftelijk. De datum waarop de aanvaarding door Dikke Knuff is ontvangen, is de Ingangsdatum van de Overeenkomst.

6.3     Dikke Knuff bevestigt de ontvangst van de aanvaarding Schriftelijk.

6.4     Binnen het kader van de Overeenkomst komt Dikke Knuff de vrijheid toe de Kinderopvang naar eigen inzicht in te vullen.

Artikel 7: Annulering

7.1     De Ouder heeft het recht de Overeenkomst te annuleren vanaf de Ingangsdatum tot de Aanvangsdatum.

7.2     De Ouder is voor een annulering kosten verschuldigd. De hoogte van deze annuleringskosten bedraagt nooit meer dan de verschuldigde betaling over de voor de Ouder geldende opzegtermijn als bedoeld in artikel 10 lid 4 sub a.

Artikel 8: Plaatsingsgesprek

8.1     Dikke Knuff nodigt de Ouder tijdig voor de Aanvangsdatum uit voor een gesprek.

 • In dit gesprek komt het volgende aan de orde:
 1. de voor de Kinderopvang benodigde specifieke gegevens van de Ouder en zijn/haar kind, waaronder de benodigde Burger Service Nummer(s).
 2. de aanvang en duur van de wenperiode;
 3. de algemene of tijdelijke aandachtspunten en bijzonderheden voor de specifieke opvang van het kind (dagritme, voeding, ziekte, medicatie, ontwikkeling en dergelijke);
 1. de individuele wensen van de Ouder en dat daarmee rekening gehouden wordt voor zover dit redelijk mogelijk is;
 2. de wijze van communicatie;
 3. het maken van uitstapjes;
 4. het maken van foto’s en/of video’s van het kind;
 5. de wettelijke aansprakelijkheid van de Ouder voor schade veroorzaakt door zijn/haar kind.

8.3     Dikke Knuff bevestigt de tijdens het plaatsingsgesprek gemaakte afspraken Schriftelijk aan de Ouder.

Artikel 9: Duur en verlenging van de Overeenkomst

9.1     De Overeenkomst wordt aangegaan voor de maximale termijn zijnde de periode totdat het kind basisonderwijs gaat volgen.

9.2     In afwijking van het bepaalde in lid 1 kunnen Partijen een kortere duur overeenkomen van maximaal één (1) jaar.

9.3     Na afloop van de Overeenkomst die conform lid 2 is aangegaan voor een kortere duur dan de maximale termijn, kunnen Partijen de Overeenkomst verlengen. Verlenging vindt niet stilzwijgend plaats.

9.4     Een verlenging van de Overeenkomst wordt Schriftelijk overeengekomen.

Artikel 10: Einde van de overeenkomst

10.1   De Overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de in de Overeenkomst opgenomen termijn.

10.2   Daarnaast eindigt de Overeenkomst door (tussentijdse) opzegging door één van de Partijen.

10.3   Dikke Knuff is slechts bevoegd de Overeenkomst op te zeggen op grond van een zwaarwegende reden. Als zwaarwegende redenen worden in ieder geval aangemerkt:

 1. de situatie dat de Ouder gedurende één (1) maand in verzuim is ten aanzien van zijn/haar betalingsverplichting;
 2. voortduring van situaties als genoemd in artikel 11 lid 2 sub a en c;
 3. de situatie genoemd in artikel 11 lid 2 sub b;
 4. de omstandigheid dat Dikke Knuff vanwege een niet aan haar toerekenbare

oorzaak langdurig of blijvend niet meer in staat is de Overeenkomst uit te voeren;

 1. een bedrijfseconomische noodzaak die de continuïteit van het Kindercentrum in gevaar brengt.

10.4   Opzegging vindt plaats door middel van een aan de andere Partij gerichte gemotiveerde Schriftelijke verklaring en

 1. met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, in geval van opzegging door de Ouder;
 2. met inachtneming van een redelijke termijn, welke minimaal één (1) maand bedraagt, in geval van opzegging door Dikke Knuff;
 3. met onmiddellijke ingang in geval van opzegging door Dikke Knuff op grond van
 4. artikel 10 lid 3 onder a.

10.5   Gedurende de opzegtermijn duurt de betalingsverplichting van de Ouder voort. De opzegtermijn gaat in op de datum waarop de Ouder of Dikke Knuff de verklaring van opzegging heeft ontvangen. De verklaring wordt geacht te zijn ontvangen op de datum van het poststempel op de enveloppe van de opzeggingsbrief, op de datum van de e-mail waarmee de verklaring is verstuurd of op de datum waarop de elektronische verklaring is verstuurd, tenzij in de verklaring een latere datum is genoemd.

10.6   Anders dan door het verstrijken van de overeengekomen termijn en anders dan door opzegging, eindigt de Overeenkomst met onmiddellijke ingang in geval van overlijden van het kind.

Artikel 11: Toegankelijkheid

11.1   Het Kindercentrum is in beginsel toegankelijk voor het kind zolang hierover overeenstemming bestaat tussen Dikke Knuff en de Ouder.

11.2   Dikke Knuff heeft het recht het kind en/of de Ouder de toegang tot het Kindercentrum te weigeren voor de duur van de periode dat een normale opvang van het kind redelijkerwijs niet van Dikke Knuff mag worden verwacht en het kind niet op de gebruikelijke wijze kan worden opgevangen. Bijvoorbeeld omdat:

 1. het kind door ziekte of anderszins extra verzorgingsbehoeftig is;
 2. het kind en/of de Ouder een risico of bedreiging vormt voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid of veiligheid van anderen, na te zijn gewaarschuwd, tenzij een waarschuwing redelijkerwijs niet van Dikke Knuff mag worden verwacht;
 1. de opvang van het kind een normale opvang van de andere kinderen onevenredig verzwaart of belemmert.

11.3   Ingeval Dikke Knuff het kind en/of de Ouder de toegang tot het Kindercentrum weigert, treedt Dikke Knuff met de Ouder in overleg om te zoeken naar een voor alle Partijen acceptabele oplossing voor de situatie.

Artikel 12: Wederzijdse verplichtingen

12.1   Partijen dragen samen zorg voor een adequate informatie-uitwisseling over het kind.

12.2   Partijen dragen de verantwoordelijkheid voor het kind op de volgende wijze aan elkaar over. De Ouder is bij het brengen verantwoordelijk voor het kind en Dikke Knuff bij het ophalen, tot het moment dat Partijen er redelijkerwijs van uit mogen gaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid daadwerkelijk heeft plaat gevonden.

Artikel 13: Verplichtingen van Dikke Knuff

13.1   Dikke Knuff is op grond van de Overeenkomst gehouden om Kinderopvang te leveren onder de overeengekomen voorwaarden.

13.2   Dikke Knuff staat er voor in dat:

 1. de Kinderopvang die onder haar verantwoordelijkheid plaatsvindt overeenstemt met de geldende wet- en regelgeving en verricht wordt overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal;
 1. het Kindercentrum geschikt is voor een verantwoorde opvang van kinderen, zowel wat betreft personele als materiële voorzieningen.

13.3   Dikke Knuff houdt rekening met de individuele wensen van de Ouder voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 14: Verplichtingen van de Ouder

14.1   De Ouder meldt bijzonderheden van medische aard of in de ontwikkeling van het kind reeds bij de aanmelding.

14.2   De Ouder draagt zorg dat Dikke Knuff beschikt over alle gegevens die van belang zijn voor de bereikbaarheid van de Ouder.

14.3   De Ouder houdt zich aan de regels die binnen het Kindercentrum gelden.

14.4   De Ouder onthoudt zich van enige gedraging die de uitvoering van de Overeenkomst van de zijde van Dikke Knuff verzwaart en draagt zorg dat zijn kind zich hiervan ook onthoudt.

14.5   De Ouder brengt en haalt het kind op tijd en draagt zorg voor de nakoming van deze verplichting door anderen die het kind namens hem brengen en halen.

14.6   Dikke Knuff legt de bevoegdheid van anderen dan de Ouders om het kind van de Kinderopvang te halen schriftelijk vast indien de Ouder daarom verzoekt.

14.7   De Ouder betaalt Dikke Knuff conform de daarover gemaakte afspraken en binnen de betalingstermijn, althans draagt hiervoor de verantwoordelijkheid.

Artikel 15: Wijzigingen van de Overeenkomst

15.1. Dikke Knuff heeft het recht om de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen op grond van zwaarwegende redenen. Zwaarwegende redenen zijn in ieder geval wijziging van wet- en regelgeving dan wel bedrijfseconomische omstandigheden die de continuïteit van het Kindercentrum in gevaar brengen.

15.2   Wijzigingen van de Overeenkomst kondigt Dikke Knuff tijdig van te voren aan, met een termijn die minimaal één (1) maand bedraagt.

15.3   In het geval dat de wijziging van de Overeenkomst leidt tot een wezenlijke wijziging van de te verlenen Kinderopvang, dan heeft de Ouder de bevoegdheid om de Overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de wijziging in werking treedt.

Artikel 16: De prijs en wijziging van de prijs

16.1   De prijs die de Ouder voor de Kinderopvang moet betalen wordt vooraf overeengekomen.

16.2   Dikke Knuff is bevoegd om de overeengekomen prijs na drie (3) maanden na de Ingangsdatum aan te passen, waaronder te verhogen. Dikke Knuff kondigt een dergelijke prijswijzigingen van te voren aan. De prijswijziging gaat niet eerder in dan één (1) kalendermaand, vermeerderd met één (1) week na de aankondiging.

Artikel 17: De betaling / Niet-tijdige betaling

17.1   De Ouder betaalt op basis van een Schriftelijke factuur en uiterlijk dertig (30) dagen na op de factuur vermelde factuurdatum. Een eventueel beroep op een gestelde borg staat gelijk aan een betaling. De factuur wordt kosteloos verstrekt.

17.2   Indien een Ouder betaalt aan een door Dikke Knuff aangewezen derde geldt dit voor de Ouder als bevrijdende betaling. De aanwijzing door de Ouder van een derde die voor het doen van betalingen dient zorg te dragen, staat niet aan de aansprakelijkheid van de Ouder voor (tijdige) betaling in de weg. Een eventuele betaling door een derde voor de Ouder geldt wel als een bevrijdende betaling door die Ouder.

17.3   Bij gebreke van volledige en tijdige betaling is de Ouder van rechtswege in verzuim.

17.4   Dikke Knuff zendt na het verstrijken van de betalingsdatum een Schriftelijke betalingsherinnering en geeft de Ouder de gelegenheid binnen veertien (14) dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Verder waarschuwt de Ondernemer de Ouder in deze betalingsherinnering voor de opzeggingsbevoegdheid van de Ondernemer op grond van 10 lid 3 sub a. Deze betalingsherinnering moet minimaal veertien (14) dagen vóór de datum waarop die bevoegdheid ontstaat zijn verzonden.

17.5   Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, brengt Dikke Knuff rente in rekening vanaf het verstrijken van de in de factuur genoemde uiterste betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

17.6   Door Dikke Knuff gemaakte buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld van de Ouder af te dwingen, kunnen aan de Ouder in rekening worden gebracht. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten is onderworpen aan wettelijke grenzen.

17.7   Een gedane betaling strekt in de eerste plaats ter voldoening van de verschuldigde kosten en rente en vervolgens ter voldoening van de oudst openstaande schulden.

Artikel 18 : Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1   Deze Hoofdovereenkomst wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht

18.2   Alle geschillen die tussen Partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van deze Overeenkomst, zullen slechts berecht worden door de bevoegde rechter te Rotterdam, Nederland.

13.2   Bij een geschil tussen Partijen, ongeacht de aard ervan, zullen Partijen steeds naar behoren onderlinge verplichtingen onder deze Overeenkomst vervullen, onverlet de wettelijke rechten van Partijen.

Artikel 19 – Klachtenprocedure

19.1   Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten Schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Dikke Knuff. De Ouder moet de klacht indienen binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek in prestatie heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, waarbij een klacht binnen een termijn van twee maanden na ontdekking tijdig is.

19.2     Dikke Knuff behandelt de klacht overeenkomstig haar interne klachtenprocedure.

19.3   Indien de klacht niet in der minne kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 20.

Artikel 20: Geschillenregeling en de wettelijke klachtenregeling voor Kinderopvang

20.1   Geschillen tussen Ouder en Ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst kunnen zowel door de Ouder als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag, (www.degeschillencommissie.nl).

20.2   Een geschil wordt door de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen slechts in behandeling genomen, indien de Ouder zijn klacht eerst bij Dikke Knuff heeft ingediend.

20.3   Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen twaalf (12) maanden na de datum waarop de Ouder de klacht bij Dikke Knuff indiende, schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen te bepalen vorm bij deze commissie aanhangig worden gemaakt.

20.4   Wanneer de Ouder een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, is Dikke Knuff aan deze keuze gebonden. Indien Dikke Knuff een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet zij de Ouder Schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Dikke Knuff dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

20.5   De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. De beslissingen van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen geschieden bij wege van bindend advies.

20.6   Uitsluitend de rechter dan wel de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 21: Wijziging van deze Algemene Voorwaarden

21.1   Dikke Knuff kan haar algemene Voorwaarden wijzigen en herzien.

21.2   De Ouder verklaart zich door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden met een dergelijke wijziging akkoord.

21.3   Dikke Knuff informeert de Ouder Schriftelijk over een wijziging van de Algemene Voorwaarden.

21.4   De wijzigingen treden één (1) maand en één (1) week na deze kennisgeving, of op een latere datum als dit in de kennisgeving vermeld is, in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die dan wordt toegepast.

21.5   In het geval dat de wijziging van de Algemene Voorwaarden leidt tot een wezenlijke wijziging van de Overeenkomst dan heeft de Ouder de bevoegdheid om tot de dag waarop de wijzigingen in werking treden de Overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de wijziging in werking treedt.